Friday, May 30, 2008

అతిధి--2007
సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::విశ్వ
గానం::కార్తీక్,రీట


కిల్లాడి కూన..పల్ పల్ పేచిలేలా నాతోనా
కన్నుల్తో తేరి పారా చూస్తావేల..బోలోనా
సిల్లిగా పై పై నా పై అలిగినా
నమ్మేది లేదోయ్ ఏమైనా...
ఎంతిల్లా బారి బారి ససిరినా...
కన్నీరే రాదే...ప్రేమేనా...
డిస్టర్బ్ చేయకు...డిస్టర్బ్ చేయకు పిల్లా ఘడి ఘడి..ఓ ఓ ఓ
డిస్టర్బ్ చేయర..డిస్టర్బ్ చేయర..రోజులు తరబడి ఓ ఓ ఓ
టెన్షన్ పెట్టకు టెన్షన్ పెట్టకు ఘడి ఘడి కనబడి ఓ ఓ ఓ
టెన్షన్ తప్పదు టెన్షన్ తప్పదు వస్తా వడి వడి..ఓ ఓ ఓ
చికి చికి చ డోంట్ డిస్టర్బ్...ఓ ఓ ఓ

చుట్టూరా చూస్తే నీకు ప్రేమే కనబడును లోకానా
ఉన్నాది ప్రేమే కాని పదుగురికైనా పంచేయనా
ఆ మాత్రం మాటే ఇస్తే జానే జానా నీకంటు నేనే లేనా
ఎల్లోరా దారి కాచే కుర్రదానా ఎల్లాగే నీతో ఈ పైనా
డిస్టర్బ్ చేయకు...డిస్టర్బ్ చేయకు పిల్లా ఘడి ఘడి..ఓ ఓ ఓ
డిస్టర్బ్ చేయర..డిస్టర్బ్ చేయర..రోజులు తరబడి ఓ ఓ ఓ
టెన్షన్ పెట్టకు టెన్షన్ పెట్టకు ఘడి ఘడి కనబడి ఓ ఓ ఓ
టెన్షన్ తప్పదు టెన్షన్ తప్పదు వస్తా వడి వడి..ఓ ఓ ఓ
చికి చికి చ డోంట్ డిస్టర్బ్...ఓ ఓ ఓ

కంగారే వీడి చూడు ఆశ విడు నాపైనా
ఎల్లాగ తూర్పు పడమర ఒకటయ్యేది బోలోనా
గుండ్రంగ వుందోయ్ భూమి తెలుసునా..హా వస్తావోయ్ తిరిగి ఏమైనా
అందాక వస్తే నీతో లేనా దేనా చూద్దామే..ఆ..పైనా..
డిస్టర్బ్ చేయకు...డిస్టర్బ్ చేయకు పిల్లా ఘడి ఘడి..ఓ ఓ ఓ
డిస్టర్బ్ చేయర..డిస్టర్బ్ చేయర..రోజులు తరబడి ఓ ఓ ఓ
టెన్షన్ పెట్టకు టెన్షన్ పెట్టకు ఘడి ఘడి కనబడి ఓ ఓ ఓ
టెన్షన్ తప్పదు టెన్షన్ తప్పదు వస్తా వడి వడి..ఓ ఓ ఓ
చికి చికి చ డోంట్ డిస్టర్బ్...ఓ ఓ ఓ

Thursday, May 29, 2008

అతిధి--2007


సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::ఉష,దీపు

సరిమా...సరిమా...సరిమా...
సత్యం ఏమిటో స్వప్నం ఏమిటో
చెప్పే దెవరు ఏ వ్యక్తికైన..
రెప్పల దుప్పటి కప్పే చీకటి
చూపించేనా ఏ కాంతినైనా
నీలో నీవే సరిగా కనలేవే మనసా
నడిరాతిరి నడకా కడతేరదు తెలుసా
ఏదో జ్ఞపకాల సుడిదాటి బయట పడలేవా
ఎన్నో తీపి సంగతుల రేపు పిలుపు వినలేవా...

చంద్రుడి ఎదలో మంటనీ వెన్నెల అనుకొంటారని
నిజమైన నమ్మేస్తావా..భ్రమలో పడవా తెలిసి
జాబిలిని వెలివేస్తావా..తనలో చెలిమి విడిచీ
రూపం లేదుకనుక సౌఖ్యాలు అడిగి ఎవరైనా
ప్రాణం ఉనికిపైన అనుమాన పడరు ఎపుడైనా
నిన్ను నీవే సరిగా..కనలేవా మనసా
నడిరాతిరి నడకా...కడతేరదు తెలుసా

పోయింది వెతికే వేదనా పొందింది ఏదో పోల్చనా
సంద్రంలో ఎగిసే అలకి..అలజడి నిలిచెదెపుడొ
సందేహం కలిగే మదికి..కలతనుతీర్చేదెవరో
శాపం లాగ వెంటబడుతున్న గతం ఏదైనా
దీపంలాగా తగిలి దారేదో చూపేనా

Wednesday, May 28, 2008

అతిధి~~~2007రాత్రైన నాకు ఒకే పగలైన నాకు ఒకే
క్లాసైన నాకు ఒకే మాసైతె డబల్ ఒకే

తకతయ్యా..తకతయ్యా..ఇక తయ్యారే
ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా.ఓరబ్బీ వీలుకాదు అంటా

చల్ హట్ సాలీ పగలీ..టచ్ ఇస్తే నువ్వే చడతా
చల్ హట్ సాలీ పగలీ..ఓ ఓ ఓ
చల్ హట్ సాలీ పగలీ..తిక్కోస్తే తిడతా కొడతా
చల్ హట్ సాలీ పగలీ..ఓ ఓ ఓ

రాత్రైన నాకు ఒకే పగలైన నాకు ఒకే
క్లాసైన నాకు ఒకే మాసైతె డబల్ ఒకే

ఓడించే మగాడురో సాలా సాలా సాలా
ఢీ కొడితే ఒక్కొక్కడూ ఎగిరీ వాలీ బాలా
గుండెల్లో గుభేలురో..చూపే థౌజండ్ వాలా
అడ్డోస్తే ధడేలురో..వీడే హిమ్మత్వాలా

పట్టీ నారా తీస్తానే..కుకు రేగతీస్తానే
ఉప్పు పాతరేస్తానే..ఠైరో ఠైరో బేబీ

ఆజా మేరీ జిగిరీ..నీ మీదే చేతులు వేస్తా
ఆజా మేరీ జిగిరీ..ఉవ్వా ఉవ్వా వా..
చల్ హాట్ సాలీ పగలీ..ఎనకొస్తే వాయే తెస్తా
చల్ హాట్ సాలీ పగలీ..ఉవ్వా ఉవ్వా వా

రాత్రైన నాకు ఒకే పగలైన నాకు ఒకే
క్లాసైన నాకు ఒకే మాసైతె డబల్ ఒకే

వస్తావా నా రాజా ఈ రోజూ
కానిTonight I wanna be with you !
together we will make a dream come true
ఆజా మీరీ బాహోం మే ఆజా

వస్తావా...వస్తావా...

నా వయసే కడక్కు చాయ్..ఊదీ ఊదీ తాగేయ్
నా నడుమే చటుక్కురో..ఉల్టా..పల్టా..చేసేయ్
నీ అడుగే తుఫానురో..తాదో పేడో తేల్చేయ్
నీ పొగరే తుపాకిరో..నన్నే..నన్నే..పేల్చేయ్

అమ్మా తిమ్మిరెక్కిందా..బాడీ తొందరెట్టిందా
నన్నే తట్టుకొంటుందా..ఉంగా ఉంగా బేబీ
చల్ హాట్ సాలీ పగలీ..మెలికేసీమడతే పెడతా
చల్ హాట్ సాలీ పగలీ..ఉవ్వా..ఉవ్వా..వా..

రాత్రైన నాకు ఒకే పగలైన నాకు ఒకే
క్లాసైన నాకు ఒకే మాసైతె డబల్ ఒకే

అతిధి~~~2007


సంగీతం::మణిరత్నం
రచన::చంద్రబోస్
గానం::నవీన్,రీటా


గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా..ఓ..ఓ..ఓ..
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా..ఓ..ఓ..ఓ..

ఓర్నాయనో పిచ్చ పిచ్చగా నచ్చావురో చానా..
ఓరిదేవుడో అందువల్లనే చచ్చా..నీ పైన
నొక్కి నొక్కి చెప్పకే ఒక్కమాటనే ఎవ్రి టైం..టైం..టైం..టైం..
చిక్కి చిక్కి చెప్పకే చిన్నమాట వన్ మోర్ టైం..టైం..టైం..టైం..
లెక్కపెట్టి చెపితేవంద వందకీ వేస్టు టైం..టైం..టైం..టైం..
చేత చిక్కినాక చెపితే ఉన్నదంత సరదా టైం..టైం..టైం..టైం..

గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా..ఓ..ఓ..ఓ..
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా..ఓ..ఓ..ఓ..

సే యా బేబే..యు విల్ బి ఫర్ ఎవర్ బె మైన్
సే యా బేబే..యు విల్ బి ఫర్ ఎవర్ బె మైన్
డంస్స్..డంస్స్..డంస్స్..
దిస్ విల్ బె యువర్ టైం...
మేక్క మేక్క ట్రై ఇట్స్ షో టైం...
డోన్ జస్ట్ సీ మీ..ప్లీజ్..బిలీవ్..మీ
డోన్ జస్ట్ సీ మీ..ఈ..
రైట్ టైం..ఇది గ్రేట్ టైం..ఇక మరువను నిన్నే లైఫ్ టైం
ఆ..యో..యో..యో..ఐదింటికొస్తా..ఏ ముందుంది పంట
గ్రేట్ టైం..లైఫ్ టైం..ఇక మనసుకి లేదే ఫ్రీ టైం..ఆ
సో సో సో తగ్గించు బ్రేక్ టైం..ఇంకేంతో పెంచాలి టాక్ టైం..
కూర్చున్నట్టే ఉన్నా..ఊహల్లో పరిగెడుతున్నా..
చూస్తున్నట్టే ఉన్నా..మైకంలో కనుమోస్తున్నా..
దూరముంటే కంగారు..పుట్టి దగ్గరైపోతాను..
దగ్గరైతే సందేహమొచ్చి..దూరమే వెళతాను..
పిచ్చిగాని పట్టేనా...
ప్రేమగాని పుత్తేనా..
రెండువద్దు నాయనా..
యే యే యే....

గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా..ఓ..ఓ..ఓ..
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా..ఓ..ఓ..ఓ..

గాలి..ఆ..నీరు..నా..శత్రువులే అనుకోనా
ఆ..గొన గొన గొనన్న నానా..
ఇది విని విని నే ఉలిక్కిపడనా...
చాల్లే నీతీరు.. మరి నవ్వేస్తారెవరైన
గొన గొన గొన గొనన్న నానా..అది నిజమని ఉడికిపోనా
నేనే చేరని చోటు..ప్రేమే చేరేనుగా నీలోనా
నాకే పోటీ అంటు చెలరేగేను గా ఇకపైనా
గాలికైనా చోటివ్వలేని...కౌగిలిస్తా నీకు
కంటి నీరే రానివ్వకుండా..కాపలుంటా నీకు
నువ్వు నేను ఇద్దరం
నీకు నాకు మద్యన
ఎవరైనా వచ్చినా
నొ నొ నొ నో...

గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా..ఓ..ఓ..ఓ..
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా
గొన గొన గొన గొనన్న నాన్నా..ఓ..ఓ..ఓ..

Tuesday, May 27, 2008

భయ్యా~~2007సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::సహితి
గానం::రాహుల్ నంబియార్

యే బేబే..నువ్ దేవామౄతం
బేబే..నువ్ పంచామౄతం
బేబే..నువ్ పూలనందనం
యే బేబే..నువ్ దీపావళి
బేబే..నువ్ అనార్కలి
బేబే..నువ్ వెన్నెల జాబిల్లి
అమ్మమ్మో...ఆ పాదం సోకితే భూమే బంగారం
అబ్బబ్బో...చెలి చెయ్యి పడితే నీరే సారాయం
అయ్యయ్యో...తను తాకితే ఏటావుతాదో నా దేహం

యే బేబే..నువ్ దేవామౄతం
బేబే..నువ్ పంచామౄతం
బేబే..నువ్ పూలనందనం

ఈ చిలిక పలికే పలుకే
రామచిలిక నేర్చే కులుకు
తనకాలి ముద్దుకొరకే
ఇల చేపలన్ని ఉరుకు
హాయ్...కంచిపట్టు చీర
తన కుచ్చిళ్ళన్నీ కోరు
అరే...నాగమల్లి పూలే ఆమె బాసలకే తూలు
వెల్లే పతంగి లా పైటనెగరేయంగా
చచ్చినోళ్ళంతా మల్లి బతికి వచ్చారురా
ప్రేమల పూజారిలా కలల పూజలు చేయంగా
గుండెల్లో ఉయ్యలలూపి కల్లోకి వచ్చిందిరా

అమ్మమ్మో...ఆ పాదం సోకితే భూమే బంగారం
అబ్బబ్బో...చెలి చెయ్యి పడితే నీరే సారాయం
అయ్యయ్యో...తను తాకితే ఏటావుతాదో నా దేహం

నా కాలమంత వెలుగా
తన కంటి తలుకు చాలు
నా ఆశలన్ని తీరా ఓ కాలి మెరుపు చాలు
నే తాళికట్టు వేలా
నును సిగ్గు పడితే చాలు
నే మత్తుబిళ్ళలడగా తను నసగకుంటే చాలు
మిర్చీ బజ్జీల మనసెంతో ఊరించెరా
పిచ్చినాకు పట్టించేసి రెచ్చ గొట్టెరా
కంటికి కనపడని గాలల్లే కలిసేనా
కలలో శ్రీదేవిలా కథలు చెప్పెరా

అమ్మమ్మో...ఆ పాదం సోకితే భూమే బంగారం
అబ్బబ్బో...చెలి చెయ్యి పడితే నీరే సారాయం
అయ్యయ్యో...తను తాకితే ఏటావుతాదో నా దేహం

వాన~~2007డైరెక్టర్::MS.రాజు
సంగీతం::కమలాకర్
రచన::సిరివెన్నెల
గానం:: కార్తీక్


ఆకాశ గంగా..దూకావే పెంకితనంగా
ఆకాశ గంగా
జలజల జడిగా...తొలి అలజడిగా
తడబడు అడుగా...నిలబడుసరిగా
నా తలపు ఒడి వేస్తున్నా నిన్నాపగా
ఆకాశ గంగా...దూకావే పెంకితనంగా
ఆకాశ గంగా...

కనుబొమ్మ విల్లెత్తి..ఓ నవ్వు విసిరావే
చిలకమ్మ గొంతెత్తి తీయగా కసిరావే
కనుబొమ్మ విల్లెత్తి..ఓ నవ్వు విసిరావే
చిలకమ్మ గొంతెత్తి తీయగా కసిరావే
చిటపటలాడి...వెలసిన వానా
మెరుపుల దారి...కనుమరుగైనా...
నా గుండె లయలో విన్నా నీ అలికిడీ...

ఆకాశగంగా...దూకావే పెంకితనంగా
ఆకాశ గంగా...

ఈ పూట వినకున్నా...నా పాట ఆగేనా
ఏ బాటలోనైనా నీ పైటనొదిలేనా
ఈ పూట వినకున్నా...నా పాట ఆగేనా
ఏ బాటలోనైనా నీ పైటనొదిలేనా
మనసుని నీతో పంపిస్తున్నా...
నీ ప్రతిమలుపు తెలుపవే అన్నా..
ఆ జాడలన్నీ వెదికి నిన్ను చేరనా....

ఆకాశగంగా...దూకావే పెంకితనంగా
ఆకాశ గంగా...
జలజల జడిగా...తొలి అలజడిగా
తడబడు అడుగా...నిలబడుసరిగా
నా తలపు ఒడి వేస్తున్నా నిన్నాపగా
ఆకాశ గంగా...దూకావే పెంకితనంగా
ఆకాశ గంగా...

Monday, May 26, 2008

డాన్~~2005


సంగీతం::లారెన్స్
రచన::చిన్ని చరణ్
గానం::హరీష్‌రాఘవేంద్ర

ఇంత అందంగా ఉన్నావే ఎవరే నువ్వూ ఎవరే నువ్వూ
నాలో అలజడి రేపింది నీ చిరునవ్వే నీ వ్హిరునవ్వూ
ఇంత అందంగా ఉన్నావే ఎవరే నువ్వూ
నాలో అలజడి రేపింది నీ చిరునవ్వే

నా కన్నుల్లోన నీ రూపం నా కన్నా ఎంతో అపురూపం
కనిపించే చిన్నారి ఈ అనుభవమే..నాకు తొలిసారి
ఇంత అందంగా ఉన్నావే ఎవరే నువ్వూ
నాలో అలజడి రేపింది నీ చిరునవ్వే

నిన్ను చూస్తే నిన్న లేని చలనం నాలోన నాలోన
కన్ను మూస్తే నిన్ను కలిసే కళలే ఓ లలనా
ఎందుకో నా గుండెలోన ఏదో హైరాన హైరాన
ఎంత మంది ఎదుట ఉన్నా ఒంటరి నవుతున్నా
ఈ అల్లరి నీదేనా నన్ను అల్లిన ధిల్లాన
అనుకున్నానా మరి నాలోన
ఈ నమ్మని కమ్మని కధ మొదలవునా
అందం ...అందం...

ఇంత అందంగా ఉన్నావే ఎవరే నువ్వు
నాలో నాలో అలజడి రేపింది నీ చిరునవ్వే..
అయిపోయాను డ్రీమ్‌ బాయ్‌ ...
పడిపోయాను డ్రీమ్‌ బాయ్‌ ...

మెరుపులాంటి సొగసులెన్నో నన్నే చూస్తున్నా చూస్తున్నా
నేను మాత్రం నిన్ను చూస్తు కలవర పడుతున్నా
ఊహలన్నీ వాస్తవాలై నీలా మారేనా మారేనా
ఊపిరేదో రూపమైతే అది నీవే మైనా
ఆ దైవం ఎదురైనా ఈ బావం నిలిపేనా
అనుకున్నాన మరి నాలోనా నీ నమ్మని కమ్మని కధ
మొదలవునని అందం...అందం...

ఇంత అందంగా ఉన్నావే ఎవరే నువ్వూ
నాలో అలజడి రేపింది నీ చిరునవ్వే
నా కన్నుల్లోన నీ రూపం నా కన్నా ఎంతో అపురూపం
కనిపించే చిన్నారి ఈ అనుభవమే..నాకు తొలిసారి

డాన్~~2005


సంగీతం::లారెన్స్
రచన::చిన్ని చరణ్
గానం::హరిహరన్,రీట

నీకై నేను నాకై నువ్వు ఉంటే చాలు కదా
నీకై నేను నాకై నువ్వు ఉంటే చాలు కదా
మనలో మనము మనకై మనము ఉంటే చాలు కదా
మనలో మనము మనకై మనము ఉంటే చాలు కదా
ఆకాశం మనం తోడు
ఈ నేలే మన నీడే
నీకై నేను నాకై నువ్వు ఉంటే చాలు కదా
మనలో మనము మనకై మనము ఉంటే చాలు కదా
ఆకాశం మనం తోడు
ఈ నేలే మన నీడే

ప్రాణమున్నదీ...నీ కోసం
ప్రేమ ఉన్నదీ...మన కోసం
నువ్వు నేనుగా నేను నువ్వుగా మారిపోయే రోజు
ఇదీ ప్రాణమున్నదీ విడిచిపోయినా మన ప్రేమే మారనిదీ
లోకాలే దాటి మనము పయనిద్దామా..ఈప్రేమ సాక్షిగా జీవిద్దామా
నీకై నేను నాకై నువ్వు ఉంటే చాలు కదా
మనలో మనము మనకై మనము ఉంటే చాలు కదా
ఆకాశం మనం తోడు
ఈ నేలే మన నీడే

నేను ఉన్నదీ నీ కోసం నిన్ను చేరమన్నదీ ఈ క్షణం
గూడు గూటిలో గోడ కట్టినా నెలవంకవు నీవేలే
కాలి మువ్వలా దాని గుండెలో కనుగొన్నది నీవేలే
కాలాలు ఆగిపోనీ ఓ నాప్రేం ఈ క్షణమే తీరి పోనీ నా ఈ జన్మ
నీకై నేను నాకై నువ్వు ఉంటే చాలు కదా
మనలో మనము మనకై మనము ఉంటే చాలు కదా
ఆకాశం మనం తోడు
ఈ నేలే మన నీడే

Sunday, May 25, 2008

లక్ష్యం~~2007


సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::చంద్రబోస్,రామ జోగయ్య శాస్త్రి
గానం::కల్పన,రంజిత్

ఎవడు..ఎవడు..ఎవడు..
ఎవడూ..ఎవడూ..ఎవడూ..
నా కాఫీ కలిపేవాడు నా కంచం కడిగేవాడు
నా కష్టం తీర్చేవాడు నాక్కావాలి
నా కూడా ఉండేది నా డ్రెస్ పిండేది నన్నే ఇస్త్రీ
చెయ్యనిదీ నాక్కావాలి
నా పైట చిక్కేవాడు నా వెనకా నక్కేవాడు నా
ముందు మొక్కేవాడు నాక్కావాలి
నా పైకే ఎక్కేది నా బ్యాకే నొక్కేది నన్నొదిలి
చెక్కేయనిది నాక్కావాలి
సరియైన మొగుడు ఎవ్వడు
సుగుణాల మగువ ఎవ్వరూ
ఎన్నో బంధించేవాడు ఎదురేదీ ఎరగనివాడు ఆ.ట్.ం
అయ్యేవాడు ఎవ్వడు ఎవ్వరు ఎవ్వడు ఎవ్వరు
ఎవ్వడు ఎవ్వడు హే...

మందూ సిగరెట్టూ చెడు అలవాటంటూ ఉండని వాడే కావాలి
లాగు ఊరేగు అది మగలక్షణమని చెప్పేలేడీ కావాలి
అమ్మా ఆంటీస్ అస్సలెవ్వరివంకా చూడనివాడే కావాలి
చూడు తెగ చూడు అందరిలో నన్నే చూడమని తనుతొలగాలి
ఎంతందముగా ఉన్నావంటూ పొగడాలి
నిజాలు చెబితే నమ్మాలి
ఎంతో ఎంతో ఖర్చే పెట్టి తిప్పాలి.
నవ్వుతానే తీర్చాలి
ఏమైనా చేసేవాడు ఏమన్నా నమ్మేవాడు ఆ తగిన
పసివాడు ఎవ్వడు ఎవ్వడు ఎవ్వడు ఎవ్వడూ
హే...

పెళ్ళే అయ్యాక ఇక లవ్వాడే వాడే వడే కావాలి
లవ్వే చేశాక ఇక పెళ్ళి గిళ్ళి ఆడే లేడీ కావాలి
ఆరు మరి ఏడు సాయంత్రం లోగా ఇంటికి తానేరావాలి
అయిదు గంటలకే ఉదయాన్నే వస్తే తలుపే తాను తీయాలి
అందరికన్నా నన్నే మిన్నగా చూడాలి
నా వాళ్ళూ నాకూ కావాలి
సాకులు చెప్పే రాజస్థానే నిండాలి
కన్నీళ్ళు కూడా కరగాలి

లక్ష్యం~~2007


సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::చంద్రబోస్,రామ జోగయ్య శాస్త్రి
గానం::హేమచంద్ర

నిలువమని నన్ను అడగవలెనా
నిలువకుండా పోతివి లలనా
ఓర చూపుల చినదానా ఒక్కసారి రావే లలనా,
నిలువవె వాలు కనులదానా
వయ్యారి హంస నడకదానా
నీనడకల హొయలున్నవె జానా
నువ్వు కులుకుతూ గలగల నడుస్తూవుంటే నిలువదె
నా మనసు ఓ అలనా అది నీకే తెలుసు
నిలువవె వాలు కనులదానా
వయ్యారి హంస నడకదానా
నీనడకల హొయలున్నవె జానా
నువ్వు కులుకుతూ గలగల నడుస్తూవుంటే నిలువదె
నా మనసు ఓ అలనా అది నీకే తెలుసు

ఎవరని ఎంచుకొనినావో వరుడని బ్రాంతి పడినావో
ఎవరని ఎంచుకొనినావో బ్రాంతి పడినావో
సిగ్గుపడి తొలగేవో విరహగ్నిలో నను తోసి పోయేవో
నువ్వు కులుకుతూ గలగల నడుస్తూవుంటే నిలువదె
నా మనసు ఓ అలనా అది నీకే తెలుసు
నిలువవె వాలు కనులదానా
వయ్యారి హంస నడకదానా

ఒక్కసారి నన్ను చూడరాదా,చెంత చేర సమయమిది కాదా
ఒక్కసారి నన్ను చూడరాదా సమయమిది కాదా చాలు నీ మర్యాద
వగలాడి నే నీ వాడనే కానా ...
నువ్వు కులుకుతూ గలగల నడుస్తూవుంటే నిలువదె
నా మనసు ఓ అలనా అది నీకే తెలుసు
నిలువవె వాలు కనులదానా
వయ్యారి హంస నడకదానా
నీనడకల హొయలున్నవె జానా

మిష్టర్ మేధావి~~2007


సంగీతం::చక్రి
రచన::కంది కొండ
గానం::చిత్ర


కళ్ళు కళ్ళతో కలలే చెబితే
మనసు మనసుపై అలలా పడితే

కళ్ళు కళ్ళతో కలలే చెబితే
మనసు మనసుపై అలలా పడితే
కొత్త కొత్తగా చిగురించేదే ప్రేమా

చూపు చూపుతో చిరు ఢీ కొడితే
నవ్వు నవ్వుతో స్నేహం కడితే
నిన్న లేనిదీ నేడు చేరితే ప్రేమా

అందంగా అందంగా పెనవేస్తూ బందంగా
చేస్తుందీ చిత్రంగా బ్రతుకంతా మధురంగా

మది వేగం పెరిగితె ప్రేమా
హృదిరాగం పలికితె ప్రేమా
ఎదలేకం ఐతే మౌనం తొలిప్రేమా

దిల్ మే ప్యార్ హై..మన్ మే ఇష్క్ హై

కళ్ళు కళ్ళతో కలలే చెబితే
మనసు మనసుపై అలలా పడితే
కొత్త కొత్తగా చిగురించేదే ప్రేమా

ఉండదుగా..నిదరుండదుగా..మరి ఊహల వలనా
ఇక అల్లరులే శృతిమించెనుగా..ప్రతి రేయిలో కలనా
ఇది అర్ధం కానీ మాయా..ఏదో తీయని బాధా

చెప్పకనే చేరీ అది చంపేస్తుందీ మైకానా
స్వప్నాలే చల్లీ ఇది ముంచేస్తుంది స్వర్గానా

ఊహకు కల్పన ప్రేమా
మది ఊసుల వంతెన ప్రేమా
ఈ గుప్పెడు గుండెలో ఉప్పెన ఈ ప్రేమా

దిల్ మే ప్యార్ హై .. మన్ మే ఇష్క్ హై

కళ్ళు కళ్ళతో కలలే చెబితే
మనసు మనసుపై అలలా పడితే
కొత్త కొత్తగా చిగురించేదే ప్రేమా

తొందరగా వివరించాలీ ఈ తీయని దిగులూ
మరి ఒప్పుకుని అందించాలి తన నవ్వుతో బదులూ
సరికొత్తగ ఉందీ అంతా..అరె ఎన్నడులేనీ వింతా

తానుంటే చాలూ వాసంతం నాకై వస్తుంది
ఆనందం అంతా దాసోహం నాకే అవుతుంది

ఇది గుసగుసలాడే ప్రేమ
నను త్వరపెడుతుంది ప్రేమ
తొలిసారిగ అందితె హాయే ఈ ప్రేమా

కళ్ళు కళ్ళతో కలలే చెబితే
మనసు మనసుపై అలలా పడితే
కొత్త కొత్తగా చిగురించేదే ప్రేమా

చూపు చూపుతో చిరు ఢీ కొడితే
నవ్వు నవ్వుతో స్నేహం కడితే
నిన్న లేనిదీ నేడు చేరితే ప్రేమా

Saturday, May 24, 2008

గమ్యం~~2007


సంగీతం::ES.మూర్తి,R.అనిల్
రచన:::సిరివెన్నెల
గానం:::సుజాత


సమయమా...చలించకే
బిడియమా...తలొంచకే

సమయమా ...చలించకే
బిడియమా ...తలొంచకే
తీరం ఇలా తనకు తానే
తీరం ఇలా తనకు తానే
వెతికి జతకి చేరే క్షణాలలో

సమయమా...చలించకే
బిడియమా...తలొంచకే

చంటిపాపలా అనుకుంటూ ఉండగానే
చందమామలా కనుగొన్నా గుండెలోనే
తనలో చిలిపితనం సిరివెన్నెలే అయేలా
ఇదుగో కలలవనం అని చూపుతున్న లీలలో


సమయమా..చలించకే


పైడిబొమ్మలా నను చూసే కళ్ళలోనే
ఆడజన్మలా నను గుర్తించాను నేనే
తనకే తెలియదనీ నడకంటే నేర్పుతూనే
నను నీ వెనక రానీ అని వేడుతున్న వేళలో

సమయమా...చలించకే
బిడియమా...తలొంచకే
సమయమా...చలించకే
బిడియమా...తలొంచకే

మున్నా~~2007
గానం::హరిశ్చంద్ర క్రిష్ నరేష్ ఇయ్యర్ , సాధనా సర్గం
రచన::కండికొండ

మనసా.. నువ్వుండే చోటే చెప్పమ్మా
మనసే.. నీకేదో చెప్పాలందమ్మా
నిన్నా మొన్నా ఈ వైనం నాలో లేదమ్మా
ఈ రోజేదో ఆనందం చంపేస్తుందమ్మా

మనసా.. నువ్వుండే చోటే చెప్పమ్మా
మనసే.. నీకేదో చెప్పాలందమ్మా
నిన్నా మొన్నా ఈ వైనం నాలో లేదమ్మా
ఈ రోజేదో ఆనందం చంపేస్తుందమ్మా

ఓ సోనా వెన్నెల సోనా..నేనంతా నువ్వయ్యానా
నీ రూపూ రేఖల్లోనా .. నేనుండీ వెలుగైపోనా
ఓ సోనా వెన్నెల సోనా..
నా చిత్రం చిత్రించెయినా..కనుపాపైపోనా

!! మనసా నువ్వుండే చోటే చెప్పమ్మా !!

నీవే తోడని నిజంగా..నీలో చేరితి క్రమంగా
నీవుంటే ఒక యుగమే..అయిపోయే ఇక క్షణమే
తెలుసా తెలుసా ఇది తెలుసా
మార్చేసావే నా ఈ వరసా
నువ్వు మార్చేసావే నా ఈ వరసా

!! ఓ సోనా వెన్నెల సోనా..రేపావే అల్లరి చానా
చెక్కిల్లో చుక్కైపోనా..చూపుల్తో చుట్టేసెయ్ నాఓ సోనా
వెన్నెల సోనా..ముంగిట్లో ముగ్గైరానా
ముద్దుల్తో ముంచేసెయ్ నా..కౌగిలికే రానా !!

!! మనసా.. నువ్వుండే చోటే చెప్పమ్మా !!

కూసే కోయిల స్వయంగావాలే వాకిట వరంగా
నీ ఊసే అది తెలిపే..మౌనంగా మది మురిసే
కలిసా కలిసా నీతో కలిసా
నీలో నిండీ అన్నీ మరిచా
హో నీలో నిండీ అన్నీ మరిచా

!! ఓ సోనా వెన్నెల సోనా..నీవైపే వచ్చానమ్మా
నీ ఊహే కన్నానమ్మా..నా ఊసే పంపానమ్మా
ఓ సోనా వెన్నెల సోనా..నీ గుందె చప్పుడులోనా
నా ప్రాణం నింపానమ్మా..నిను చేరానమ్మా !!

!! మనసా.. నువ్వుండే చోటే చెప్పమ్మా
ఓ మనసే.. నీకేదో చెప్పాలందమ్మా
నిన్నా మొన్నా ఈ వైనం నాలో లేదమ్మా
ఈ రోజేదో ఆనందం చంపేస్తుందమ్మా !!

!!ఓ సోనా వెన్నెల సోనా..నేనంతా నువ్వయ్యానా
ఓ సోనా వెన్నెల సోనా..నీ వాలే కన్నుల్లోనా
ఓ సోనా వెన్నెల సోనా..నేనంతా నువ్వయ్యానా
ఓ సోనా వెన్నెల సోనా..నీ వాలే కన్నుల్లోనా !!

అనుమానాస్పదం~~రాగం~~చారుకేశి~~2007


సంగీతం::ఇళయరాజ

రచన::వంశి

గానం::శ్రేయఘోషల్ ,ఉన్నిక్రిష్ణన్

రాగం!!చారుకేశి!!
ప్రతిదినం నీ దర్శనం మరి దొరకునా దొరకునా
క్షణక్షణం నీ అర్చనం ఇక జరపనా జరపనా
నిను చూడలేని రోజు నాకు రోజు కాదూ


ప్రతిదినం నీ దర్శనం మరి దొరకునా దొరకునా
క్షణక్షణం నీ అర్చనం ఇక జరపనా జరపనా
నిను చూడలేని రోజు నాకు రోజు కాదూ

!! ప్రతిదినం నీ దర్శనం మరి దొరకునా దొరకునా
క్షణక్షణం నీ అర్చనం ఇక జరపనా !!

నిదురే రాదూ..రాత్రంతా కలలు నేసె నాకూ
వినగలనంటే తమాషగ ఒకటి చెప్పనా ?
:) చెప్పు !


ఇంద్రధనసు కిందా కూర్చుని మాట్లాడదాం
అలాగే చందమామతోటి కులాసా ఊసులాడదాం


వింటూంటే వింతగా ఉంది కొత్తగా ఉంది ఏమిటీ కధనం ?

పొరపాటు..కధకాదు..
గతజన్మలోన జాజిపూల సువాసనేమో
!

ప్రతిదినం నీ దర్శనం మరి దొరకునా దొరకునా
క్షణక్షణం నీ అర్చనం ఇక జరపనా జరపనా
నిను చూడలేని రోజు నాకు రోజు కాదు


!! ప్రతిదినం నీ దర్శనం మరి దొరకునా దొరకునా
క్షణక్షణం నీ అర్చనం ఇక జరపనా !!

పూవుల నదిలో..అందం గా నడుచుకుంటు పోనా
ఊహల రచనే.. తీయంగా చేసి తిరిగి రానా
వెన్నెల పొడిని నీ చెంపలకి రాసి చూడనా
సంపంగి పూల పరిమళం వయసుకీ అద్ది ఆడనా

అదేంటో మైకమే నను వదలినా పొద జరగదూ నిజమో

జడివానా..కురవాలీ..
ఎదలోయలోకి జారి పోయి దారి చూడూ !


!! ప్రతిదినం నీ దర్శనం మరి దొరకునా దొరకునా
క్షణక్షణం నీ అర్చనం ఇక జరపనా జరపనా
నిను చూడలేని రోజు నాకు రోజు కాదు !!

!! ప్రతిదినం నీ దర్శనం మరి దొరకునా దొరకునా
క్షణక్షణం నీ అర్చనం ఇక జరపనా !!

Friday, May 23, 2008

అనుమానాస్పదం~~2007సంగీతం::ఇళయరాజ
రచన::వేటూరి
గానం::విజయ్ ఏసుదాస్,శ్రేయఘోషల్

నిను వెతికి వెతికి చూసి...అలిసింది పడుచు వయసూ
నిను తలచి తలచి మనసు...నలిగింది నీకు తెలుసూ
మరుపేల వలపు వేళా...మెరుపైన మేఘమాలా
పన్నీటి కలువపూలా...వెన్నెల్లు కరుగు వేళా
కనరాని చారుశీలా...ఓ బాలా...ఓ బాలా...ఓ బాలా...ఓ బాలా

నిను వెతికి వెతికి చూసి....అలిసింది పడుచు వయసూ

మన అసలు పేరు నీడా...అడుగడుగు తోడుగా
కధ నడుపు తమరి జాడా...కనపడదు వేడుకా
కరిమబ్బు చాటు తారా...కనిపించెనా సితారా
చిరు చీకటింటి నీడా...వెలిగింది కంటినిండా

విరహాల ఆలయానా...విరజాజి హారతేలా
ముగిసింది చేదు కాలాం ...బిగిసింది ప్రేమగాలం
చెలి కనుల ఎరుపులే వలపు గెలుపులే ...తెలుపనా

నిను వెతికి వెతికి చూసి...అలిసింది పడుచు వయసూ...

ఉసిగొలుపు ఉడుకుతనమా...చలి పొగరు చాలులే
కుదురైన కలికి తనమా...కసి కధలు చెప్పకే
ఎదకెదుగు చిలిపితనమా...సొదపెట్టి చంపుతావా
పొదలడుగు వలపుతనమా...పెదవుల్లొ దాచుతావా

నిదురమ్మ పలకరింతా...నివురాయె వలచినంతా
హౄదయాల సీమలోనా...ఎదగాన కోకిలేనా
మన ఏడుజన్మలే ఏడురంగులై...కలిసెనే

నిను వెతికి వెతికి చూసి...అలిసింది పడుచు వయసూ
నిను తలచి తలచి మనసు...నలిగింది నీకు తెలుసూ
మరుపేల వలపు వేళా...మెరుపైన మేఘమాలా
పన్నీటి కలువపూలా...వెన్నెల్లు కరుగు వేళా
కనరాని చారుశీలా...ఓ బాలా...ఓ బాలా...ఓ బాలా...ఓ బాలా ...

నిను వెతికి వెతికి చూసి....అలిసింది పడుచు వయసూ ...

ద్రోహి~~2007


సంగీతం::హరిస్ జయరాజ్
సాహిత్యం::వెన్నెలకంటి
గానం::రఘు కుంచె,నాగ సాహితి


నీ తలపున..నీ తలపునా
నా మనసు కవితైపోయే
నీ రెప్పలే..కను రెప్పలే
కంటిపాపగ దాచెను హాయే

హ్మ్..నాలో రగిలే..తీయని మంటా..నేడెందుకనీ
హ్మ్..కోరికలన్నీ..తారకలాయే..ఏ విందుకనీ

నీ తలపున..నీ తలపునా
నా మనసు కవితైపోయే
నీ రెప్పలే..కను రెప్పలే
కంటిపాపగ దాచెను హాయే

ఒడిలో రేగు విరహం..అది కోరెనే చిలిపి సరసం
తగనీ వలపు మోహం..అది తగవే తీరు స్నేహం
తరగనిదీ..కరగనిదీ..వగలన్ని సెగలైన చలీ
తొలిముద్దు నన్నే..బులిపించగానే..దినం దినం నిన్నే చూడగా

నీ తలపున..నీ తలపునా..నా మనసు కవితైపోయే
నీ రెప్పలే..కను రెప్పలే..కంటిపాపగ దాచెను హాయే

బుగ్గలా పాలమెరుపూ..అది తగ్గలేదింత వరకూ
మోహం రేపు కలగా..తొలి ఆమనే వచ్చె నాకై
రసికతలో..కసికతలే..తెలిపెను చిలిపిగ చెలీ
ముద్దు ముత్యాలన్నీ..మోవి దిద్దగానే..ఎగిసెను నాలో ప్రాయమే

నీ తలపున..నీ తలపునా..నా మనసు కవితైపోయే
నీ రెప్పలే..కను రెప్పలే..కంటిపాపగ దాచెను హాయే

హ్మ్..నాలో రగిలే..తీయని మంటా..నేడెందుకనీ
హ్మ్..ఓ..ఓ..హో..కోరికలన్నీ..తారకలాయే..ఏ విందుకనీ
హో...ఆ...ఆ...ఆ..ఆ..ఆ...హొం..ఆ..ఆ......

Thursday, May 22, 2008

శంకర్‌దాదా జిందాబాద్ --- 2004సంగీతం::దేవి శ్రీ ప్రసాద్
రచన:::సాహితి
గానం::మమత మోహన్ దాస్,నవీన్


ఆకలేస్తే అన్నంపెడతా
అలిసొస్తే ఆయిల్ పెడతాం
మూడొస్తే ముద్దులు పెడతా చిన్నోడా
ఏయ్ సై అంటే సెంట్ పూస్తా
రెంట్ ఇస్తే టెంటేవేస్తా
ఇంటిస్తే వెంటే వస్తా బుల్లోడ
ఏయ్ వయసన్నమాట మావంశంలో లేదు
అరె మావన్నది తప్ప ఏవరసా పడదు
ఆకలేస్తే..ఆకలేస్తే..
ఆకలేస్తే అన్నం పెడతా
అలిసొస్తే ఆయిల్ పెడతా
మోడొస్తే ముద్దులు పెడతా చిన్నోడా
భూం..హా భూం భూం హా...హా..హా..
భూం..హా..భూం భూం..హా...హా...

ఎంతగొప్పైనా ఆమేలిమి బంగారం
నిప్పులోన పడితేగాని కాదు వడ్డానం
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..
ఎంత చురుకైనా నీ గుండెలో వేగం
నాఒళ్ళో కొచ్చి పడితేగాని రాదురా మోక్షం
అరె అందాల అరకోకమ్మో ఎయ్
అరె అందాల అరకోకమ్మో ఎయ్.నామీదే పడబోకమ్మో
మరిమరి తగిలితే నీ చెవిమెలికలు తప్పవు బుల్లెమ్మో
ఆకలైతే అన్నం పెడతా
అలిసొస్తే ఆయిల్ పెడతా
మూడొస్తే ముద్దులు పెడతా చి..న్నో..డా..

ఏయి ఏయి సంతలో పరువం ఇక
ఆడుకో బేరం ఆ సూది మందే గుచ్చెరో
నీచూపులో కారం..ఆ..ఆ..ఆ..
కా..క ..కాదు శనివారం
మెరింకెందుకీ దూరం నీగాలి సోకే
చెప్పమంది కన్నె సింగారం
అరె నాజూకు నడుమోద్దమ్మో
హే..నాజూకు నడుమోద్దమ్మో
పరువాలు అటు తిప్పమ్మో
ఎరగని మనిషితో చొరవలు
ముప్పని తెలుసుకో మంజమ్మో

ఆక..లేస్తే..ఆ..ఆ..కలేస్తే..
ఆకలేస్తే అన్నం పెడతా
అలిసొస్తే ఆయిల్ పెడతా
మూడొస్తే ముద్దులు పెడతా చి..న్నో..డా

Wednesday, May 21, 2008

జల్సా~~2008


సంగీతం::దేవిప్రసాద్
రచన::భాస్కరభట్ట
గానం::టిప్పు,గోపికా పూర్ణిమ


లే లే లే లే లే లేమ్మా
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లేమ్మా లేమ్మాలేమ్మా

లే లే లే లే లే లేమ్మా
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లేమ్మా లేమ్మాలేమ్మా

గాల్లో తేలినట్టుందే గుండె పేలినట్టుందే
తేనెపట్టుమీద రాయిపెట్టి కొట్టినట్టుందే
ఒళ్ళు ఊగినట్టుందే దమ్ములాగినట్టుందే
Full Bottle ఎత్తి దించకుండా తాగినట్టుందే…
ఊర్వశివో నువ్వు రాక్షసివో
నువ్వు ప్రేయసివో నువ్వు నా కళ్ళకీ
ఊపిరివో నువ్వు ఊహలవో
నువ్వు ఊయలవో నువ్వు నా మనసుకీ

లెట్స్‌గో లెట్స్‌గో
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లేమ్మా లేమ్మాలేమ్మా

లే లే లే లే లే లేమ్మా
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లేమ్మా లేమ్మాలేమ్మా

హే .. నిదుర దాటి కలలే పొంగె
పెదవి దాటి పిలుపే పొంగె ..
అదుపుదాటి మనసే పొంగే నాలో
గడపదాటి వలపే పొంగె
చెంపదాటి ఎరుపే పొంగె
నన్ను దాటి నేనే పొంగె నీ కొంటె ఊసుల్లో
రంగులవో నువ్వు రెక్కలవో
నువ్వు దిక్కునవో నువ్వు నా ఆశకి
తుమ్మెదవో నువ్వు తుంటరివో నువ్వు
తొందరవో నువ్వు నాఈడుకి

గాల్లో తేలినట్టుందే గుండె పేలినట్టుందే
తేనెపట్టుమీద రాయిపెట్టి కొట్టినట్టుందే
ఒళ్ళు ఊగినట్టుందే దమ్ములాగినట్టుందే
Full Bottle ఎత్తి దించకుండా తాగినట్టుందే…

తలపుదాటి తనువే పొంగె
సిగ్గుదాటి చనువే పొంగె
గట్టుదాటి వయసే పొంగె లోలో
కనులుదాటి చూపే పొంగె
అడుగు దాటి పరుగే పొంగె
హద్దు దాటి హాయే పొంగె నీ చిలిపి నవ్వుల్లో
తూరుపువో నువ్వు వేకువవో
నువ్వు సూర్యుడివో నువ్వు నా నింగికీ
జాబిలివో నువ్వు వెన్నెలవో
నువ్వు తారకవో నువ్వు నా రాత్రికీ
లే లే లే లే లే లే లే లే లే లే
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లే లే లే లే లే లేమ్మా
లేమ్మా లేమ్మాలేమ్మా
Hey That's the way to do it

Tuesday, May 20, 2008

జల్సా~~2008


రచన::సిరివెన్నెల
గానం::K.K

My heart is beating ..
అదోలా తెలుసుకోవా .. అదీ
ఎన్నాళ్ళీ వైటింగ్ waiting ..
అనేలా తరుముతోందీ .. మదీ

పెదవిపై పలకవే ..మనసులో ఉన్న సంగతీ
కనులలో వెతికితే దొరుకుతుందీ !

Tea spoon..Ton బరువవుతుందే
Full moon..నన్ను ఉడికిస్తుందే
Cloud nine..కాళ్ళకిందకొచ్చిందే
Landmine..గుండెలో పే ..లిం ..దే !

My heart is beating ..
అదోలా తెలుసుకోవా..అదీ
ఎన్నాళ్ళీ waiting..
అనేలా తరుముతోందీ..మదీ

Hey ! I wanna be with you forever
Hey ! I wanna live with you forever

పెనుతుఫాను ఏదైనా ..మెరుపుదాడి చేసిందా
మునుపులేని మైకానా ..మదిని ముంచి పోయిందా

ఊరికినే పెరగదుగా ..ఊపిరి సలపని భారమిలా
నీ ఉనికే ఉన్నదిగా ..నాలో నిలువెల్లా !
తలపులలో చొరబడుతూ..గజిబిజిగా చెలరేగాలా
తలగడతో తలబడుతూ..తెల్లార్లూ ఒంటరిగా వేగాలా !!

cell phone నీ కబురు తెస్తుంటే ..
sten gun మోగినట్టు ఉంటుందే
Crampton fan గాలి వీస్తుంటే ..
cyclone తాకినట్టు ఉం ..టుం ..దే !

My heart is beating..
అదోలా తెలుసుకోవా ..అదీ
ఎన్నాళ్ళీ waiting ..
అనేలా తరుముతోందీ ..మదీ

ఎపుడెలా తెగిస్తానో ..నామీదే నాకు అనుమానం
మాటల్లో పైకనేస్తానో ..నీ మీద ఉన్న అభిమానం

త్వరత్వరగా తరిమినదే ..పద పద మని పడుచు రధం
ఎదలయలో ముదిరినదే ..మదనుడి చిలిపి రిథం
గుసగుసగా పిలిచినదే ..మనసున విరిసిన కలలవనం
తహతహగా తడిమినదే ..దమ్మరదం అంటూ తూలే ఆనందం

freedom దొరికినట్టు గాలుల్లో..
welcome పిలుపు వినిపిస్తుందే
బాణం వేసినట్టు ఈ విల్లో ..
ప్రాణం దూసుకెళ్ళి పో ..తుం .. దే !

My heart is beating..
అదోలా తెలుసుకోవా ..అదీ
ఎన్నాళ్ళీ waiting ..
అనేలా తరుముతోందీ ..మదీ

జల్సా~~2008


సంగీతం::దేవి శ్రీ ప్రసాద్
రచన:: సిరివెన్నెల

గానం::Baba Sehgal

They call him a cool cool angry man
super AndhrA telusa
its the time for toll and the beat
come on come on karo jalsa

jalsa jalsa jalsa yo..yo…yo…yo
yo he is the man yo the jackie chan
he is the king of andhra
his place is the super groovy hyderabad
and she is the baby gal sandra
yeah sari gama pada nisa
yeah karo karo jara jalsa

జల్స….జల్స…
సని దపా మగ రీసా… కరొ కరొ జర జల్సా…
సని దపా మగ రీసా… కరొ కరొ జర జల్సా…
తెలుసా తెలుసా తెలుసా… ఎవరికైనా తెలుసా
ఎవరికయినా సునామీ ఎదురుగా వస్తే ఎలాగా కనిపిస్తుందొ
తెలుసా… తెలుసా… తెలుసా… ఎవరికైనా తెలుసా
తుఫాను తలుపులు కొడితే ఎలాగా వినబడుతుందో..
అరేయ్ తెలియకపొతే చుడరా బాబు
HE IS THE HUMAN TSUNAMI
తెలియాలని అనుకుంటే DANGER BABU..
U'VE GOT OT BELIEVE ME...
సరీగమా పదనిసా కరో కరో జర జల్సా
సా... జల్సా...
సనీదపా మగరిసా అరె కరో కరో జర జల్సా
సా...జల్సా...ONE MORE TIME
సా... జల్సా... THAT'S RIGHT THAT'S RIGHT

HEIGHT ఎంతుంటాడో కొలవాలనిపిస్తే
అమాంతమూ అలా అలా MOUNT EVERESTఅవుతాడు
FIGHT ఎం చేస్తడో అని సరదా పడితే
STRETCHERతానై సరా సరి WARD చేరుస్తాడు
అరే గడ్డి పోచ అనుకోని తూచడానికొస్తే
గడ్డపార నమిలెస్తాడు
గుండు సూది చేతికిచ్చి దండ గుచ్చమంటే
గుంట తవ్వి పారేస్తాడూ హేయ్
సరీగమా పదనిసా కరో కరో జర జల్సా
సా... జల్సా...
సనీదపా మగరిసా అరె కరో కరో జర జల్సా
సా... జల్సా...

మనవాడనుకుంటె చెలికాడౌతాడూ
హేయ్ విమానమై బుజాలపై సవారీ చేయిస్తాడు
పగవాడనుకుంటే పిలుగాడొవ్థాడు
హేయ్ ప్రమాదమై క్షణాలలో శవాలు పుట్టిస్తాడు
హేయ్ దోశేడు పూలని తెచిపెట్టమంటే
తోటాలన్ని తోలుకోస్తాడు
యమాపాశం వచ్చి పీక చుట్టుకుంటే
దానితోటి వూయలూగుతాడూ

సరీగమా పదనిసా కరో కరో జర జల్సా
సా... జల్సా...
సనీదపా మగరిసా అరె కరో కరో జర జల్సా
సా... జల్సా...

Monday, May 19, 2008

ప్రేమికుల రోజు~~2000


సంగీతం::AR.రెహమాన్
రచన::??
గానం::ఉన్ని మెనన్

వాలు కనులదాన
వాలు కనులదానా
నీ విలువ చెప్పుమైనా
నా ప్రాణమిచ్చుకోన
నీ రూపుచూసి శిలనుయైతినే ఓ...
ఒక మాటరాక మూగబోతినే
ఒక మాటరాక మూగబోతినే

వాలు కనులదాన
నీ విలువ చెప్పుమైనా
నా ప్రాణమిచ్చుకోనా
నీ రూపుచూసి శిలనుయైతినే ఓ...
ఒక మాటరాక ...
ఒక మాటరాక మూగబోతినే
ఒక మాటరాక మూగబోతినే

చెలియా నిన్నే తలచీ
కనులా జధిలో తడిచీ
రేయి నాకు కనుల కునుకు లేకుండా పోయింది
నీ ధ్యాసే అయ్యింది
తలపు మరిగి రేయి పెరిగి ఓళ్లంతా పొంగింది
ఆహారం వద్దంది
క్షణక్షణ మీ తలపుతో తనువు చిక్కిపోయేలే
ప్రాణమిచ్చే ఓ ప్రణయమా నీకుసాటి ఏది ప్రియతమా
మీటితే లోకాలు పలుక ఎల్లోరా శిల్పాలు ఒలక
అజంతా సిగ్గులు ఒలక చిలకా
మీటితే లోకాలు పలుక ఎల్లోరా శిల్పాలు ఒలక
అజంతా సిగ్గులు ఒలక రోజే...
నిను నేను చేరుకోనా ....

వాలు కనులదాన
నీ విలువ చెప్పుమైనా
నా ప్రాణమిచ్చుకోనా
నీ రూపుచూసి శిలనుయైతినే ఓ...
ఒక మాటరాక ...
ఒక మాటరాక మూగబోతినే

దైవం నిన్నే మలచి తనలో తానే మురిసి
ఒంపుసొంపు తీర్చు నేర్పు నీ సొంతమయ్యింది నాకంట నిల్చింది
గడియ గడియ ఒడిని జరుగు
రసవీణ నీ మేను మీటాలి నామేను
వడివడిగా చేరుకో కౌగిలిలో కరిగిపో
తనువు మాత్ర మిక్కడున్నది
నిండు ప్రాణమివ్వమన్నది
జక్కన్న కాలంనాటి చెక్కిన శిల్పం ఒకటి
కన్నెగ వచ్చిందట చెలియా
జక్కన్న కాలంనాటి చెక్కిన శిల్పం ఒకటి
కన్నెగ వచ్చిందట చెలియా
నీ సొగసు కేదిసాటి
వాలు కనులదాన

Sunday, May 18, 2008

అతడు~~2005


సంగీతం::మణిరత్నం
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::కవితా క్రిష్ణమూర్తి,కార్తీక్

పిలిచినా రానంటవా
కలుసుకోలేనంటావా
నలుగురూ ఉన్నారంటావా
ఓ ఓ ఓ..చిలిపిగా చెంతకు రాలేవా


తెలివిగా చేరే తోవా
తెలియనే లేదా బావా
అటు ఇటూ చూస్తూ ఉంటావా
ఓ ఓ ఓ..తటపటాయిస్తూ ఉంటావా


సమయం..కాదంటావా
సరదా..లేదంటావా
సరసం..చేదంటావా బావా


చనువే..తగదంటావా
మనవే..విననంటావా
వరసై..ఇటు రమ్మంటే..నా మాట మన్నించవా


డోలుబాజాలా ఇలా నా వెంట పడతావా
చలాకి రోజా ఆగమంటే ఆగనంటావా
హేయ్..డోలుబాజాలా ఇలా నా వెంట పడతావా
చలాకి రోజా ఆగమంటే ఆగనంటావా


కలలుంటే సొగసే కనపడదా..మనసుంటే తగు మార్గం దొరకదా
రాననకా..రాననకా..రాననకా ....
అనుకుంటే సరిపోదే వనితా..అటుపై ఏ పొరబాటో జరగదా
రమ్మనకా..రమ్మనకా..రమ్మనకా ....


పెరిగిన దాహం తరగదే..పెదువుల తాకందే
తరిమిన తాపం తాళదే..మదనుడి బాణం తగిలితే


చాల్లే బడాయి నాతో లడాయి తగ్గించవోయీ అబ్బాయీ
హవ్వా హవ్వాయీ అమ్మో అమ్మాయీ విన్నానులే

Break it down

హవ్వా హవ్వాయీ అమ్మో అమ్మాయీ విన్నాం కదా నీ సన్నాయీ
హవ్వా హవ్వాయీ అమ్మో అమ్మాయీ విన్నాం కదా నీ సన్నాయీ


పిలిచినా రానంటవా
కలుసుకోలేనంటావా
నలుగురూ ఉన్నారంటావా
ఓ ఓ ఓ..చిలిపిగా చెంతకు రాలేవా


మొహమాటం పడతావా అతిగా సుకుమారం చిటికేస్తే చొరవగా
చేరవుగా..చేరవుగా..చేరవుగా....
ఇరకాటం పెడతావె ఇదిగా అబలా నీ గుబులేంటే కుదురుగా
ఆగవుగా..ఆగవుగా..ఆగవుగా.
...

దర్శనమిస్తే సులువుగా అలుసుగ చూస్తావా
సరసకు వస్తే దురుసుగా మతిచెడిపోదా మరదలా


వరాల బాలా వరించువేళా..వరించనంటూ తగువేలా
నిగారమిట్టా జిగేలనాలా..జనం చెడేలా

Everybody

నిగారమిట్టా జిగేలనాలా..జనం చెడేలా జవరాలా
నిగారమిట్టా జిగేలనాలా..జనం చెడేలా జవరాలా

అతడు~~2005


సంగీతమ్మణిశర్మ
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::శ్రేయఘోషల్

పిల్లగాలి అల్లరి ఒళ్ళంత గిల్లి నల్లమబ్బు ఉరిమేన
కళ్ళెర్ర జేసి మెరుపై తరిమేన
ఎల్లలన్నీ కరిగి జల్లుమంటు ఉరికి మా కళ్ళలో, వాకిళ్ళలో
వేవేల వర్ణాల వయ్యారి జాణ
అందమైన సిరివాన ముచ్చటగ మెరిసే సమయాన
అందరాని చంద్రుడైన, మ ఇంట్లో బంధువల్లె తిరిగేనా

మౌనాల వెనకాలా వైనాలు తెలిసేలా గారంగ పిలిచేనా
ఝల్లు మంటు గుండెలోన తుంటరిగా తుళ్ళుతున్న థిల్లానా
ఇంద్ర జాలమై వినోదాల సుడిలొ కాలాన్ని కరిగించగా
చంద్ర జాలమై తారంగాల వొడిలో యెల్లన్ని మురిపించగ

తారలన్ని తోరణాలై వారాల ముత్యాల హారలయ్యెన
చందనాలు చిలికేనా ముంగిల్లొ నందనాలు విరిసేనా
అందరాని చంద్రుడైన, మా ఇంట్లో బంధువల్లె తిరిగేనా

నవ్వుల్లొ హాయి రాగం మువ్వల్లొ వాయు వేగం
ఎమైందొ ఇంత కాలం ఇంతమంది బృంద గానం
ఇవ్వాళే పంపెనేమొ ఆహ్వానం

పాలవెల్లిగా సంతోషాలు చిలికే సరదా సరాగాలుగా
స్వాతి ఝల్లుగా స్వరాలెన్నొ పలికె సరికొత్త రాగాలుగా
నింగి దాక పొంగి పోగా హోరెత్తి పొతున్న గానా బజాన
చెంగు మంటు ఆడేనా చిత్రంగా జావళీలు పాడేనా
అందరాని చంద్రుడైన, మ ఇంట్లో బంధువల్లె తిరిగేనా

అతడు~~2005


సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::మహాలక్ష్మి రంజిత

చందమామా..చందమామా....

వింటర్ లో విడిగా ఉంటానంటావేమ్మా
హయ్యో రామా..జంటే రామ్మా....

జనవరిలో చలిమంటై నే ఉంటాలేమ్మా

నో నో..ఇకసారిటు చూడూ..
నో నో..నీ సొమ్మేం పోదూ..
నో నో..ముద్దంటే చేదా.. ఆ..ఆ
నో నో..నాతో మాటాడు..
నో నో..పోనీ పోటాడూ..
నో నో..సరదా పడరాదా..దా..దా..దా..దా...


చందమామా..చందమామా....

వింటర్ లో విడిగా ఉంటానంటావేమ్మా

వస్తూ పోతూ వేధిస్తుంటే కల్లో
కోపం వచ్చి పిండేస్తున్నా

కల్లో వస్తే సర్లే గాని తల్లో
హల్లో అంటూ ఇల్లా రాకే పిల్లో


దేఖోనా..సిగ్గుని కొద్దిగ సైడుకి నెట్టా..ఓకేనా ఏం బాగా లేనా
దాగేనా..కొంగుకు లొంగని సంగతులెన్నో..చూస్తున్నా వర్ణాల వాన


అంత గొప్పగా నచ్చానా..నో..నో
ఇంత చెప్పినా డౌటేనా..న న న నా
ఇల్లారా..కళ్ళారా..చూస్తావా ఇంకా..ఎన్నో..ఎన్నో..ఎన్నో


చందమామా..చందమామా....

వింటర్ లో విడిగా ఉంటానంటావేమ్మా

కొమ్మల్లోని మొగ్గై ఉండే దానా..దానా..
నీలో చాలా విద్యే ఉందే జాణ..జాణ
గుమ్మం లోని ముగ్గై ఉన్నా నిన్నా..నిన్నా..
నీ వల్లే మబ్బుల్లో విహరిస్తున్నా..తున్నా..


చిత్రం గా చందన చర్చలు చెయ్యకు నాతో..విన్నాలే శృంగార వీణా
తియ్యం గా చెంపలు మీటే కోరిక పుడితే..కానీలే నే కాదన్నానా


ఊపిరాడదే నీ వళ్ళో..నో నో
ఉండిపోకలా దూరం లో నో నో


ముస్తాబై వచ్చేవా..ముద్దిచ్చే ఉద్దేశం తో..ఆహా..ఆహా

చందమామా..చందమామా....

వింటర్ లో విడిగా ఉంటానంటావేమ్మా
హయ్యో రామా..జంటే రామ్మా....

జనవరిలో చలిమంటై నే ఉంటాలేమ్మా

అతడు~~2005


సంగీతం::మణిరత్నం
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::సునీత

అవును నిజం నువ్వంటే నాకిష్టం
ఈ నిముషం గుర్తించా ఆ సత్యం
చలి పరదా ఇక నిలవదు గా
తెలుసు కదా... ఆ...ఆ...ఆ


తెలిసిందే అడగాలా
అడగందే అనవేలా
చెవిలో ఇలా చెబితే చాలా


అవును నిజం నువ్వంటే నాకిష్టం
ఈ నిముషం గుర్తించా ఆ సత్యం


కసిరేస్తున్నా మనసుకి వినపడదో ఏమో
విసిరేస్తున్నా నిను విడి వెనుకకు రాదేమో
నిదరోతున్నా ఎదురై కనబడతావేమో
కదలాలన్నా కుదరని మెలి పెడతావేమో


అంతగా కంట చూడనని మొండికేస్తే తప్పేమో
ఒంటిగా ఉండనీయనని ముందుకొస్తే ముప్పేమో


మన సలహా మది వినదు కదా
తెలుసు కదా... ఆ...ఆ...ఆ
తెలిసే ఇలా చెలరేగాలా....

అవును నిజం నువ్వంటే నాకిష్టం
ఈ నిముషం గుర్తించా ఆ సత్యం


సుడిగాలిలో తెలియని పరుగులు తీస్తున్నా
జడపూలతో చెలిమికి సమయము దొరికేనా
ఎదరేముందో తమరిని వివరములడిగానా
ఎద ఏమందో వినమని తరుముకు రాలేనా


తప్పుకో కళ్ళుమూసుకుని తుళ్ళి రాకే నా వెంటా
వప్పుకో నిన్ను నమ్మమని అల్లుకుంటా నీ జంటా


నడపదుగా నిను నది వరదా
తెలుసు కదా... ఆ...ఆ...ఆ
తెలిసే ఇలా ముంచెయ్యాలా


అవును నిజం నువ్వంటే నాకిష్టం
ఈ నిముషం గుర్తించా ఆ సత్యం
చలి పరదా ఇక నిలవదు గా
తెలుసు కదా...ఆ...ఆ...


తెలిసిందే అడగాలా
అడగందే అనవేలా
చెవిలో ఇలా చెబితే చాలా

అతడు~~2005


సంగీతం::మణిరత్నం
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::చిత్ర,SP.బాలు

నీతో చెప్పనా నీక్కూడా తెలిసినా
నువ్వెంతగా రెచ్చిపోతే అంత సరదా తెలుసునా
గారం చేసినా నయగారం చూపినా
కనికారమే కలుగుతోందే కష్టపడకే కాంచనా


నేనే నేనుగా లేనే లేనుగా ఆ ఆ ఆ ఆ
నా కన్నులా నీదే వెన్నెలా ఓ ఓ ఓ


నీతో చెప్పనా నీక్కూడా తెలిసినా
నువ్వెంతగా రెచ్చిపోతే అంత సరదా తెలుసునా


ఇంకొంచం అనుకున్నా ఇకచాల్లే అన్నానా
వదలమంటె ఏమిటర్ధం వదిలి పొమ్మనా
పనిమాలా పైపైనా పడతావేం పసికూనా
ముద్దు మీరుతున్న పంతం హద్దులోనే ఆపనా


మగువ మనసు తెలిసేనా మగజాతికీ
మొగలి మొనలు తగిలేనా లేత సోయగానికీ కూత దేనికి


గారం చేసినా నయగారం చూపినా
కనికారమే కలుగుతోందే కష్టపడకే కాంచనా


ఒదిగున్నా ఒరలోనా కదిలించకె కుర్రదానా
కత్తిసాముతో ప్రమాదం పట్టు జారెనా
పెదవోపని పదునైనా పరవాలేదనుకోనా
కొత్త ప్రేమలో వినోదం నీకు నేను నేర్పనా


సొంత సొగసు బరువేనా సుకుమారికీ
అంత బిరుసు పరువేనా రాకుమరుడంటి నీ రాజసానికి


గారం చేసినా నయగారం చూపినా
కనికారమే కలుగుతోందే కష్టపడకే కాంచనా


నేనే నేనుగా లేనే లేనుగా ఆ ఆ ఆ ఆ
ఓ నా కన్నులా నీదే వెన్నెలా ఓ ఓ ఓ

Saturday, May 17, 2008

గుడుంబ శంకర్--2004సంగీతం::మణిశర్మ
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::మల్లికార్జున్
రాగం::?


చిట్టి నడుమునే చూస్తున్నా
చిత్ర హింసలొ ఛస్తున్నా
కంట ఫడదు ఇక ఎదురేమున్నా...
చుట్టుపక్కలెం ఔతున్నా
గుర్తు పట్టలేకున్నా
చెవిన పడదు ఎవరేమంటున్నా...

నడుమే..ఉడుమై
నన్ను ఫట్టుకుంటే జాణా
అడుగే..ఫడదే...
ఇక ఎటు పోదామన్నా
ఆ మడతలో మహిమేమిటో
వెతకాలి తొంగి చూసైనా
ఆ నునుపులో పదునేమితో
తెల్చాలి తప్పు చేసైనా

C'mon C'mon

C'mon C'mon

ah..ah..

C'mon C'mon

C'mon C'mon

ah..ah..


yo ree, aah devudaa....
I think I did it again,
I think I'd seen it again, yao
your nadumu is juicy, fruity girl
I am losing all my concentration in this world,
I am unable to stop there, my lady, girl
now, look what I am running away with you, pearl

If YOU are my yenky, I am yer naidu bawaa, naidu bawaa.


C'mon C'mon
C'mon C'mon

C'mon C'mon
C'mon C'mon

C'mon C'mon
C'mon C'mon

నంగ నాచిలా నడుమూపి
నల్ల తాచులా జడ చూపి
తాకి చూస్తె కాటేస్తనందీ
చీమ లాగ తెగ కుడుతుందీ

పాము లాగ పగపడుతుంది
కళ్ళు మూసినా ఎదరెఉందీ...
తీరా..చుస్తే
నలకంట నల్ల పూసా
ఆరా.. తీస్తే
నను నమిలేసే అశా

కన్నెర్రగా కందిందిల
నడుమొంపుల్లో నలిగి
ఈ తిక మక తీరేదెలా
ఆ సొంపుల్లొ మునిగి

O. ree. a dEvuDaaaa
I think I made it again.
I think I seen it again
Yo!

ఎన్ని తిట్టినా వింటనే
కాల తన్నిన పడతనే..
నడుము తడమనీ ననొకసారీ...
ఉరిమి చూసినా ఒకే నే
ఉరే వేసినా కాదననే
తుడిమి చిదిమి చెబుతానే..సారీ..

హైరే..హైరే..యే ప్రన హాని రాని
హైరే..హైరే..ఇక ఏమైనా కాని

నిను నిమరకా..నా పుట్టుకా..
పూర్తవదు కదా అలివేణి
ఆ కోరికా..కడ తీరగా
మరు జన్మ ఎందుకే రాణీ

C'mon C'mon
C'mon C'mon

ah..ah..

C'mon C'mon
C'mon C'mon

C'mon C'mon
C'mon C'mon

C'mon C'mon
C'mon C'mon

C'mon C'mon
C'mon C'mon

I think I made it again.
I think I seen it again
Yo!

సూపర్--2005రచన::భాస్కరభట్ల
గానం::అనుష్క

మిల మిల మిల మెరిసిన కనులకు
ఎందుకో అసలెందుకో ఈ కలవరములే
చలి చలి చలి గిలి గిలి చలి గిలి
ఏమిటో ఇడి ఏమిటొ ఈ చలి చలి గిలే
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారు వీడేనేమొ నే కలలు కన్న వాడు
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారూ వీడేనేమొ కలలు కన్న మొగుడు
మిల మిల మిల మెరిసిన కనులకు
ఎందుకో అసలెందుకో ఈ కలవరమునా..

ఉన్న చోట ఉండనీడు చూడే వీడు ఊరుకోడు
ఏదొ మాయ చేస్తుంటాడమ్మా....
పొమ్మంటున్నా పోనే పోడు కల్లో కొచ్చి కూర్చుంటాడు
ఆగం ఆగం చేస్తున్నాడమ్మా
ఘడియ ఘడియకి ఓ ఊ ఓ ఊ నడుము తడుముడయ్యో
తడవ తడవకి ఓ ఊ ఓ ఊ చిలిపి చెడుగుడయ్యో
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారు వీడేనేమొ నే కలలు కన్న వాడు
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారూ వీడేనేమొ కలలు కన్న మొగుడు
మిల మిల మిల మెరిసిన కనులకు
ఎందుకో అసలెందుకో ఈ కలవరమునా..
చలి చలి చలి గిలి గిలి చలి గిలి
ఏమిటో ఇడి ఏమిటొ ఈ చలి చలి గిలే

తోడు కోరే తుంటరోడు వీల్లేదన్నా ఊరుకోడు
ప్రాణాలన్ని తోడేస్తాడమ్మా
నవ్వుతాడె అండగాడు ఈడు జోడు బాగుంటాడు
ప్రేమో ఏమొ అవుతున్నాదమ్మా
వలపు తలపులేవో వయసు తెరిచెనేమో
చిలక పలుకులేవో మనసు పలికేనేమో
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారు వీడేనేమొ నే కలలు కన్న వాడు
బంగారు వీడేనా నా నిండు సెందురూడు
బంగారూ వీడేనేమొ కలలు కన్న మొగుడు
మిల మిల మిల మెరిసిన కనులకు
ఎందుకో అసలెందుకో ఈ కలవరమునా..

చలి చలి చలి గిలి గిలి చలి గిలి
ఏమిటో ఇడి ఏమిటొ ఈ చలి చలి గిలే
చలి చలి గిలేనా..చలి చలి గిలేనా..చలి చలి గిలే..నా..

Friday, May 16, 2008

ఘర్షణ~~2004Lyrics::Kula Sekhar
Music Director::Harris Jayraj
Singer(s)::Harini
Actor/Actress::Venkatesh,Asin


!!అందగాడా అందగాడా అందాలన్ని అందుకొరా
అల్లుకోరా గిల్లుకోరా అందమంతా నీదిరా
మల్లెమొగ్గా మల్లెమొగ్గా రమ్మంటొందొయ్ అందగాడా
పూలపక్కా ఆకువక్కా అందుకొరా సుందరా
గోదారల్లే నాలో పొంగె కొరికమ్మ నీదేలేరా నోరూరించె ఆడబొమ్మ
అదుకోరా పడుకోరా రాతిరంతా హాయిగా

!!అందగాడా అందగాడా అందాలన్ని అందుకోరా
అల్లుకోరా గిల్లుకోరా అందమంతా నీదిర !!

గాలే తాకని నాలో సోకునీ ఇన్నాల్లుంచానయ్యొ నీకోసం
నా అందంచందం అంతా నీకోసం
తోడే లేదనీ కాలే కౌగిలి ఎప్పటినుంచి ఉందో నీకోసం
నా ప్రాయం ప్రాణం అంతా నీకొసం
ఎందుకో ఎమిటో ఇంతకాలం ఎంతో దూరం
ముందరే ఉందిగా సొంతమయ్యె సంతోషం

!!అందగాడా అందగాడా అందాలన్ని అందుకోరా
అల్లుకోరా గిల్లుకోరా అందమంతా నీదిరా !!

జారే పైటకీ తూలే మాటకీ తాపంపెంచిందయ్య నీ రూపం
ఏనాడూ లేనే లేదు ఈ మైకం
నాలో శ్వాసకై రేగే ఆశకై దాహం పెంచిందయ్య నీ స్నేహం
గుర్తంటూ రానే రాదు ఈ లోకం
నీ జతే చేరితే మయమయ్యె నాలో మౌనం
కాలమై సాగనీ అంతులేని ఆనందం

మల్లెమొగ్గా మల్లెమొగ్గా రమ్మంతొందొయ్ అందగాడా
పూలపక్కా ఆకువక్కా అందుకోరా సుందరా
గోదారల్లే నాలో పొంగే కోరికమ్మ నీదెలేరా నోరూరించె ఆడబొమ్మ
అందుకోరా పండుకోరా రాతిరంతా హాయిగా

ఖడ్గం~~ !!రాగం::దేశ్ కార్ !!! 2002గానం::సుమంగళి
సంగీతం:: దెవీ`శ్రీ`ప్రసాద్
రచన: సిరి వెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి
Producer: Madhu Murali Sankara
Actors: Prakash Raj, Ravi Teja, Sonali, Srikant
రాగం::దేశ్ కార్
ఈ రాగాన్ని "దేశ్ కారి" అనికూడా అంటారు
మోహన క్రిందకూడా పేర్కొనబడింది


నువ్వు నువ్వు నువ్వే నువ్వు
నువ్వు నువ్వు నువ్వు...
నువ్వు నువ్వు నువ్వే నువ్వు
నువ్వు నువ్వు నువ్వు...
నాలోనే నువ్వు
నాతోనే నువ్వు
నా చుట్టు నువ్వు
నేనంతా నువ్వు
నా పెదవిపైనా నువ్వు
నా మెడ వొంపున నువ్వు
నా గుండె మీద నువ్వు
వొళ్ళంతా నువ్వుబుగ్గల్లో నువ్వు
మొగ్గల్లే నువ్వుముద్దేసే నువ్వూ...ఉ..
నిద్దర్లో నువ్వు పొద్దుల్లో నువ్వుప్రతి నిముషం నువ్వూ...

!! నువ్వు నువ్వు నువ్వే నువ్వు
నువ్వు నువ్వు నువ్వు !!

నా వయసును వేధించే వెచ్చదనం నువ్వు
నా మనసుని లాలించే చల్లదనం నువ్వు
పైటే బరువనిపించే పచ్చిదనం నువ్వు
బైట పడాలనిపించే పిచ్చిదనం నువ్వు
నా ప్రతి యుద్ధం నువ్వునా సైన్యం నువ్వు
నా ప్రియ శతౄవు నువ్వు నువ్వు..
మెత్తని ముల్లె గిల్లె తొలి చినుకె నువ్వు
నచ్చే కష్టం నువ్వు నువ్వు..ఉ..నువ్వూ...

!! నువ్వు నువ్వు నువ్వే నువ్వు
నువ్వు నువ్వు నువ్వు !!

నా సిగ్గుని దాచుకొనె కౌగిలివె నువ్వు
నా వన్ని దోచుకునే కొరికవె నువ్వు
మునిపంటితో నను గిచ్చే నేరానివి నువ్వు
నా నడుమును నడిపించే నేస్థానివి నువ్వు
తీరని దహం నువ్వు నా మొహం నువ్వు
తప్పని స్నేహం నువ్వు నువ్వు
తీయని గాయం చేసే అన్యాయం నువ్వు
అయినా ఇష్టం నువ్వు నువ్వు..ఉ..నువ్వూ...

!! నువ్వు నువ్వు నువ్వే నువ్వు
నువ్వు నువ్వు నువ్వు !!

మైమరిపిస్తూ నువ్వుమురిపిస్తుంటే నువ్వు
నే కోరుకునే నా మరో జన్మ నువ్వు
కైపెక్కిస్తూ నువ్వు కవ్విస్తుంటేనువ్వు
నాకే తెలియని నా కొత్త పేరు నువ్వు
నా అందం నువ్వు ఆనందం నువ్వు
నేనంటే నువ్వు..ఉ...
నా పంతం నువ్వు
నా సొంతం నువ్వు
నా అంతం నువ్వు....
!! నువ్వు నువ్వు నువ్వే నువ్వు

Thursday, May 15, 2008

సై~~SYE~~2004


Director:: చంద్రమౌళిSS
Producer ::గిరి
గానం::చిత్ర,MM.కీరవాణి
సంగీతం::కీరవాణి M M
రచన ::శివశక్తి దత్త
Actors::Genelia, Nitin


నల్లా నల్లాని కళ్ళ పిల్లా నీ మొగుడయ్యే
వాడెల్లా ఉండాలి కొంచెం చెప్పమ్మా
తెల్లారేసరికల్లా నే జిల్లాలన్ని
వెతికి వాణ్ణెల్లాగోలాగ
తెచ్చి పెళ్ళి చేసేస్తానమ్మా
నల్లా నల్లాని కళ్ళ పిల్లా నీ మొగుడయ్యే
వాడెల్లా ఉండాలి కొంచెం చెప్పమ్మా
తెల్లారేసరికల్లా నే జిల్లాలన్ని
వెతికి వాణ్ణెల్లాగోలాగ
తెచ్చి పెళ్ళి చేసేస్తానమ్మా

ఎర్రంగా బొద్దుగా ఉంటే చాలా
వొళ్ళోపెట్టుకు లాలి పాడి జోకొట్టాలా
అడుగులకే మడుగులు ఒత్తే వాడే మేలా
మీసం మీద నిమ్మకాయలు నిలబెట్టాలా
ఉప్పుల గుప్పా వయ్యారి భామా
ముద్దుల గుమ్మ చెప్పవె బొమ్మా
ఉప్పుల గుప్పకి వయ్యారి భామకి
నచ్చిన మొగుడివి నువ్వేనమ్మా
ఆ.. నేనా నీతో సరిపోతానా
నల్లా నల్లాని కళ్ళ
పిల్లాడా నువ్వుపెళ్ళాడేది
ఎల్లా ఉండాలి కొంచెం చెప్పమ్మ
తెల్లారెసరికల్లా నే
జిల్లాలన్ని వెతికి దాన్ని
ఎల్లాగోలగ తెచ్చి పెళ్ళి చేసేస్తానమ్మా
నల్లా నల్లాని కళ్ళ
పిల్లాడా నువ్వుపెళ్ళాడేది
ఎల్లా ఉండాలి కొంచెం చెప్పమ్మ

మెత్తంగా పువ్వులా ఉంటే చాలా
మొత్తంగా తానే చేసుకు పోతుండాలా
కులుకుల్లో స్వర్గం చేతికి అందించాలా
సై అంటే సై అని బరిలో దూకెయ్యాలా
కాళ్ళా గజ్జ కంకాళమ్మా
ఎవరోయమ్మ కుజురాహో బొమ్మా
ఇంకెందుకులే దాపరికమ్మ
నచ్చిన పిల్లవు నువ్వేనమా
ఛీ నేనా! నీతో సరిపోతానా
సిగ్గుల మొగ్గల బూరెల బుగ్గల
నల్లా నల్లాని కళ్ళ పిల్లా
నిను పెళ్ళాడే వాడ్నిలా
ఊరించి ఉడికించొద్దమ్మ
తెల్లారెసరికల్లా మనమెల్లాగోలాగ
మొగుడుపెళ్ళాలైపోయేదారి
కాస్త చూపించేయమ్మ

అమ్మా నాన్నా ఓ తమిళ్ అమ్మాయి !! రాగం::నాట !!2003


రాగం:::నాట
సంగీతం::చక్రి
రచన::కండి కొండ
గానం::చక్రి

చెన్నై చంద్రమా
మనసే చేజారే
చెన్నై చంద్రమా
నీలోన చేరీ
తెగించి తరలిపోతుంది హౄదయం
కోరే నీ చెలిమి
చెన్నై చ్నద్రమా
మనసే చేజారే
చెన్నై చంద్రమా
మనసే చేజారే
చెన్నై చంద్రమా
నీలోన చేరీ
తెగించి తరలిపోతుంది హౄదయం
కోరే నీ చెలిమి
చెన్నై చ్నద్రమా
మనసే చేజారే
అమ్మని అమ్మని...
ఒ..ఒ..ఒ..ఒ..ఒ..
ఒ..రా..ఒ..ఒరా
ఒ..రా..ఒ..ఒరా
తిరిత్తీ తిరిత్తీ
తిరితిరితిరి తీరిత్తీ
తిరిత్తీ తిరిత్తీ
తిరితిరితిరి తీరిత్తీ
తిత్తిరి తీరిత్తీ
ధీరుం ధీరు ధీరిత్తీ
తిత్తిరి తీరిత్తీ
ధిరు ధిరు ధిరు ధీరిత్తీ

ప్రియా పేమతో..ఆ..ఆ..ఆ ఆ..
ప్రియా పేమతో
పలికే పువ్వనం..
ప్రియా పేమతో
పలికే పువ్వనం...
పరవసంగమం కాగనీ ఈ క్షణం
చెలీ చెయ్యనీ పెదవి సంతకం
అదరపు అంచులు తీపీ జ్ఞాపకం
చెన్నై చంద్రమా
మనసే చేజారే
చెన్నై చంద్రమా
పారపారపపప్పప్పఫ్పపా....
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ.....
న్న...న్నన్.న్నన్..న్నారే నారే..నారే
మ్మ్..నన్..నన్..నారే..నారే
ఆ...ఆ...ఆ...ఆ.....

సఖీ చేరుమా..ఆ..ఆ..ఆ ఆ..
సఖీ చేరుమా
చిలిపితనమా..
సఖీ చేరుమా
చిలిపితనమా..
సోగ కనులు చంపెయ్యకే ప్రేమా
యదే అమౄతం నికే అర్పితం
గుండెల నిండుగా పొంగేను ప్రణయం

చెన్నై చంద్రమా
మనసే చేజారే
చెన్నై చంద్రమా
నీలోన చేరీ
తెగించి తరలిపోతుంది హౄదయం
కోరే నీ చెలిమి
చెన్నై చ్నద్రమా
మనసే చేజారే
తకధిక తైత తైత తకథా.

సత్యం~~~2003strong>గానం::చక్రి
సాహిత్యం::భాస్కర భట్ల రవి కుమార్
Movie Name::Sathyam
Singer::Chakri
Music Director::Chakri
Lyrics::Bhaskara Bhatla Ravi Kumar


ఓ మగువా నీతో స్నేహం కోసం ఎంతో try చేశా
కాళిదాసు లాగ మారి కవితే రాసేశా
ఓ మగువా నీతో స్నేహం కోసం ఎంతో try చేశా
దేవదాసు లాగ మారి గెడ్డం పెంచేశా
food లేకపోయినా bed లేకపోయినా
పగలు రాత్రి వెతికి వెతికి నీకే linesaa...2

ఓ మగువా నీతో స్నేహం కోసం ఎంతో try చేశా
కాళిదాసు లాగ మారి కవితే రాసేశా


రమ్ము లోనా కిక్కు లేదు హెల్లో మైనా
నీ లుక్స్ చూడబోతే మత్తులోకి దించేనా
sunlight వేళ నించి moonlight వెళ్ళే దాక
fulltime నా గుండెల్లో thoughtlanni నీవేగా
ఓ లలనా ఇది నీ జాలమా నీ వలన మనసే గాయమా
కుదురేమో లేదాయే నువు నమ్మవు గాని కలవరమాయె
!!ఓ మగువా ... ఓ మగువా ... ఓ మగువా.. ఏ..ఓ మగువా

కో అంటే కోటి మంది అందగత్తెలున్నా గాని
నీ జంటే కొరుతుంటే దంచుతావే కారాన్ని
crazyగా ఉంటే చాలు ప్రేమ లోన పడతారండీ
true love చూపుతుంటే పెంచుతారు దూరాన్ని
ఓ మగువా నీకే న్యాయమా ఎదలో ప్రేమే శాపమా
మనసేమో బరువాయె ... నీ మాటలు లేక మోడైపోయే
మగువా ... ఓ మగువా... ఓ మగువా...ఓ మగువా

సత్యం~~~2003


సంగీతం::చక్రి
రచన::కండి కొండ
గానం::వేణు

మధురమె మధురమే మధురమే
ఈ కనులకి కలలు మధురమే
సెలయేటికి అలలూ మధురమే
నీలాల మేఘం నువ్వై
నీ నవ్వే తేనెల వానై
నాకోసం వస్తె మధురమే ఆ
నన్నె తడిపేస్తె మధురమే మధురమే

నీకోసం నే రాసే చిరు పాటైన మధురమే
నాకోసం నువ్వు పలికే అరమాటైన మధురమే
నీకోసం నే రాసే చిరు పాటైన మధురమే
నాకోసం నువ్వు పలికే అరమాటైన మధురమే
లిపిలేని సడి లేని ఆ కన్నుల భాష మధురమే
హృదయాన్ని మురిపించె ఆ సాగర ఘోష మధురమే
మధుమాసం మధురమే నీ దరహాసం మధురమే
ఉంటె నువ్వుంటె ఆ శూన్యం అయినా మధురమే మధురమే
మధురమె మధురమే మధురమే
ఈ కనులకి కలలు మధురమే
సెలయేటికి అలలూ మధురమే
నీలాల మేఘం నువ్వై
నీ నవ్వే తేనెల వానై
నాకోసం వస్తె మధురమే ఆ
నన్నె తడిపేస్తె మధురమే మధురమే


సఖి విడిచే శ్వాసల్లో పరిమళమెంతో మధురమే
చెలి నడిచె దారుల్లో మట్టిని తాకిన మధురమే
సఖి విడిచే శ్వాసల్లో పరిమళమెంతో మధురమే
చెలి నడిచె దారుల్లో మట్టిని తాకిన మధురమే
ఉదయాన ఉదయించే ఆ సూర్యుడి ఎరుపు మధురమే
రేయంత వికసించే ఆ వెన్నెల తెలుపు మధురమే
చెక్కిలి నెరుపు మధురమే
చెలి కాటుక నలుపు మధురమే
రాల్చె కన్ను రాల్చె ఆ కన్నీరైన మధురమే మధురమే

మధురమె మధురమే మధురమే
ఈ కనులకి కలలు మధురమే
సెలయేటికి అలలూ మధురమే
నీలాల మేఘం నువ్వై
నీ నవ్వే తేనెల వానై
నాకోసం వస్తె మధురమే ఆ
నన్నె తడిపేస్తె మధురమే మధురమే